vyhláška 73/2010 Sb.

Vyhláška č. 73/2010 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 15. března 2010

o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení,

jejich zařazení do tříd a skupin

a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

(vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 7b odst. 1 písm. a) a b) zákona č.

174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb. a

zákona č. 253/2005 Sb.:

§ 1

Tato vyhláška

a) stanoví vyhrazená elektrická technická zařízení[1] (dále jen „zařízení“), jejich zařazení do tříd a

skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti,

b) se nevztahuje na zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích a o

změně některých souvisejících zákonů[2],

c) byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22.

června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, ve

znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

§2 (1) Zařízeními jsou zařízení

a) pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,

b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

§2 (2) Zařazení zařízení do tříd a skupin je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Bližší podmínky bezpečnosti zařízení jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Zrušuje se:

a) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 151/1969 Sb., kterou

se určují vyhrazená technická zařízení.

b) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou

se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

bezpečnosti.

c) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 553/1990 Sb., kterou

se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.

20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k

zajištění jejich bezpečnosti.

d) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/2002 Sb., kterou se mění vyhláška

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují

vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve

znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2010.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 73/2010 Sb.

Zařazení zařízení do tříd a skupin

Zařízení

třídy I.

Skupina

A

Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Skupina

B

Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných

působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z

projektové dokumentace

Skupina

C

Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních

Skupina

D

Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob

Skupina

E

Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny,

pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D

Zařízení

třídy II.

Skupina

A

Zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické

energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí

(vvn) nebo zvláště vysokého napětí (zvn) se jmenovitým výkonem nad 5 MW

Skupina

B

Zařízení o napětí nad 1000 V střídavých a 1500 V stejnosměrných nesloužící

pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším

než 1 MW

Skupina

C

Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru

Skupina

D

Zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětím převyšujícím bezpečné

hodnoty podle příslušných technických norem

Skupina

E

Zařízení silničních vozidel s vestavěným elektrickým vybavením a zařízení

sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a v kempech

Skupina

F

Zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob

Skupina

G

Zařízení prozatímních stavenišť a zařízení ve stavbách, ve kterých jsou

prováděny bourací práce

Skupina

H

Zvláštní a prozatímní zařízení určená k používání na výstavištích, v

lunaparcích, v prozatímních scénických zařízeních, při dočasných kulturních a

zábavních akcích, prozatímní zařízení pro zvukové a obrazové přenosy

Skupina

I

Zařízení v zemědělských stavbách

Skupina

J

Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

neuvedená ve třídě 1. skupině E

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 73/2010 Sb.

Bližší podmínky bezpečnosti zařízení

1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a

zkoušky zařízení na základě oprávnění[3] vydaného organizací státního odborného dozoru.

2. Žádost k vydání oprávnění podle bodu 1, kromě náležitostí podle § 37 odst. 2 správního

řádu, obsahuje:

a) druh a rozsah požadovaného oprávnění podle následujícího členění:

DRUH

A Zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu

B Zařízení v objektech s nebezpečím výbuchu

ROZSAH

E1X Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného

E2X Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1, 5 kV stejnosměrného

E3X Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

E4X Vyjmenovaná zařízení z položky podle E2X

Poznámka: X představuje oprávnění ve vztahu k druhu zařízení podle A nebo B, anebo pro

oprávnění k druhu zařízení podle A i oprávnění k druhu zařízení podle B

b) podmínky potřebného technického vybavení k činnosti, pro kterou se oprávnění požaduje,

nezbytné údaje o odborných předpokladech fyzických osob.

3. U zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a

za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci[4] a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným

osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu[5].

4. Zahájení montáže zařízení třídy 1. oznamuje osoba uvedená v bodu 1 bez zbytečného

odkladu organizaci státního odborného dozoru.

5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stánoviska[6]

organizace státního odborného dozoru.

6. Zpráva o revizi obsahuje zejména

a) určení druhu revize, identifikaci a rozsah zařízení,

b) data zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy,

c) jméno, popřípadě jména a příjmení, podpis a evidenční číslo revizního technika,

d) soupis provedených úkonů, použitých přístrojů a zjištěných závad nebo neshod.

e) další údaje z hlediska stavu bezpečnosti zařízení,

f) závěrečné zhodnocení bezpečnosti zařízení.

7. Splnění požadavků bezpečnosti se považuje za splněné u výrobků, které jsou výrobky

stanovenými k posuzování shody podle jiného právního předpisu[7].

Pozámky k příloze:

[3] § 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[4] § 349 odst. I zákoníku práce.

[5] Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982

Sb.

[6] § 6a odst. 1 písm. a) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[7] Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví

technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se

stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s

nebezpečím výbuchu, nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

Poznámky:

[1] § 6b zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[2] Zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.